Топ-100
Back

ⓘ Економічна та соціальна географія. Економична та соціальна географія - науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної ..Економічна та соціальна географія
                                     

ⓘ Економічна та соціальна географія

Економична та соціальна географія - науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил. Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

                                     

1. Обєкт, предмет

Обєктом суспільної географії, як і всіх географічних наук слугує географічна оболонка, головно, суспільство, як невідємна частина її сучасного стану. Предметом науки, тобто стороною обєкта на яку звернена головна увага наукового дослідження, виступає людська діяльність в географічному середовищі, їхній взаємозвязок та взаємовплив. Тобто суспільна географія вивчає територіальну організацію людського суспільства та окремих сфер його діяльності.

Підходи до вивчення обєкта суспільної географії:

 • Цивілізаційний. Розглядає всі досліджувані процеси через призму становлення, розвитку та згасання окремих цивілізацій.
 • Інформаційний. Базується на постулаті, що цілісне людське суспільство можна розглядати як єдність окремих сфер людської діяльності, які входять у взаємозвязок із окремими геосферами географічної оболонки.
 • Діяльнісний. Розкладає всі досліджувані питання на окремі процеси людської життєдіяльності: праця, відтворення, розселення, споживання, соціо-природна діяльність, споглядання, дослідження, пізнання тощо. Діяльність людини в такому підході можна розділити на певні ланки потреб, послідовно або ні задовільняючи які вона переходить на вищі щаблі й розширює власну діяльність, взаємодію в соціумі, просторі й часі піраміда Маслоу.
 • Формаційний. Застарілий підхід радянської наукової школи, що базувався на суспільно-історичних формаціях та постулатах марксистсько-ленінського діалектичного матеріалізму.
 • Екологічний. Розглядає техногенну людську діяльність в просторі антропосфера, як невідємну частину складних екологічних систем різної ієрархії аж до планетарної. Даний підхід розвивали австрійський геолог Едуард Зюсс поняття біосфери та український геохімік Володимир Вернадський поняття ноосфери.
                                     

2. Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

 • Теорія та методологія суспільно-географічних досліджень.
 • Територіальна організація основних товарних ринків, ринків послуг, робочої сили, капіталів, нерухомості, цінних паперів; територіальні відмінності попиту та витрат виробництва, інші географічні аспекти розвитку ринкового господарства.
 • Розроблення суспільно-географічних основ регіональної політики України, комплексні дослідження соціально-економічних районів і міжрайонних звязків, обґрунтування соціально-економічного районування держави, участі України в міждержавних інтеграційних процесах.
 • Інтенсивність, комплексність і суспільно ефективність використання території, стан навколишнього природного середовища як чинник територіальної організації господарства і населення, якості його життя.
 • Методика суспільно-географічних досліджень включаючи геоінформаційні системи та ГІС-технології.
 • Територіальна організація виробництва та невиробничої діяльності.
 • Географія світового господарства і міжнародного поділу праці; країнознавства; суспільна географія зарубіжних країн Світового океану, морів та приморських регіонів.
 • Комплексна оцінка природно-ресурсного, трудового, виробничого та інтегрального потенціалу окремих регіонів і країн.
 • Географія населення і розселення.
 • Політична географія; географія культури, релігій.
 • Історико-географічні дослідження розвитку господарства, розселення населення, історія суспільно-географічної думки в Україні.
                                     

3. Література

 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: підручник. - К.: Либідь, 1996.
 • Жупанський Я. І. Економічна і соціальна географія Україн. - К., 1998.
 • Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 1996.
 • Суспільна географія. Основи теорії / Укладач В. І. Єфименко. - К.: Шлях, 2006.
 • Економічна і соціальна географія світу: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. П. Кузик, О. І. Шаблій, М. Книш. - Львів: Світ, 2005. - 672 с. - Бібліогр.: с. 668. - ISBN 966-603-311-9
 • Основи суспільної географії: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид. - Л.: Вид-во ЛНУ, 2012. - 296 с.: іл. - Тит. арк. парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 283 14 назв. - ISBN 978-966-613-955-2
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001.
 • Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1996.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. - Львів: ЛДУ, 1994.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. - Львів, 2003.
 • Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії. - К.: Радянська школа, 1982.
 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Навчальний посібник. - К, 2006.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. - Львів, 2001.
 • Суспільна географія: у 2 кн. Кн. перша: Проблеми теорії, історії та методики дослідження / Олег Шаблій. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 814 с. - ISBN 978-617-10-0266-1 заг. - ISBN 978-617-10-0267-8
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К., 1998.
 • рос. Баранский Н. Н. Научные принципы в географии. // Избранные труды. - М.: Лепсель, 1980.
 • рос. Алисов Н. В., Хореев Б. С. Экономическая и социальная география мира общий обзор. - М.: Гардарики, 2000.
 • рос. Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. - М.: Мысль, 1973.
 • рос. Хореев Б. Д. Некоторые методологические вопросы науковедения и развития теории географической науки // География в системе наук. - Л.: Наука, 1987.
 • рос. Хорев Б. Д. Территориальная организация общества. - М.: Мысль, 1981.
 • рос. Мересте У. Н., Ныммик С. Я. Современная география: вопросы теории. - М.: Мысль, 1984.
 • рос. Голубчиков Ю. Н. География человека. - М., 2003.
 • рос. Голубчик М. М., Жулина М. А. Социальная география: сущность, задачи, новые направления исследования // География. - 2005. - № 3. - с. 23-27.
 • рос. Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2 книгах. / В. П. Максаковский. - 3-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2006. - 495 с.
 • рос. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. - М.: Издательство Московского государственного университета, 1976.
 • рос. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983.
 • рос. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. - М.: Мысль, 1973.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →